Ryd Siggamåla
Areal 37 ha 36.7 ha Pris 4 400 000 kr
Beställ
prospekt
Möjlighet att förvärva ett välarronderat och barrdominerat skogsskifte om ca 36 ha med bra bonitet. Fastigheten upplevs trevlig då den är varierande när det gäller skogstyper och bestånd. Fastigheten har bra tillgänglighet från ett välunderhållet vägnät som slutar på fastigheten, så alltså ingen genomfartstrafik. Fastigheten är mycket välskött med en stor andel granskog med bra tillväxt. Nyupprättad Skogsbruksplan finns från hösten 2023.

Jakten tillkommer en ny ägare 2024-07-01 och är god i området. Förutom sedvanlig småviltsjakt finns älg, vildsvin och rådjur i området.

Ansvarig mäklare

Rolf Svensson
0455-412 00
0708-14 12 01
hk@lantgardar.nu
Följ oss på Facebook

Beställ prospekt

* obligatoriskt att fylla i

Tillväxt
Odlingsspår
Gallringsskog
Äldre skog
Grov asp
Stor tall
Lärk
Gallringsskog
Ungskog
Jakt
Hygge
Bra skogsbilvägar
Gränsmarkering
Gammal gränssten
Gran